Undersøgelse af it-pædagogik på HTX

En målrettet anvendelse af medier kan støtte den faglige og almene undervisning i hele sin bredde: Fra underviserens formidling af det faglige indhold, over elevernes selvstændige arbejde og indbyrdes samarbejde om læringsprodukter, hen til forskellige former for evaluering af elevens progression og læringsprodukter.

Forundersøgelsen i <XX-it> havde vist, at piger ikke alene er i stand til at bruge en meget bred vifte af medier, men også er glade for it i læringsprocesser.

I denne anledning ønskede EUC Syd at optimere brugen af it i undervisningen.
Afdelingen HTX Aabenraa gennemførte en undersøgelse i form af ”peer review” i kollegiet for at afdække undervisernes “it-pædagogik”.

Metode

Download observationsgrid

I løbet af forår 2013 observerede afdelingens faste undervisere parvist hinandens undervisning og noterede observationerne i et ”grid”. Observationsgrid´et er tilpasset ud fra Edudemic´s matrix for at integrere it i undervisningen, med didaktisk inspiration fra Gynther (2010).

OBS: Denne form for undersøgelse kan kun foretages med en tillidsbaseret tilgang, hvor observation kan opleves som mulighed for fremtidig udvikling. En kontrolbaseret tilgang kan fremkalde åben eller skjult modstand og aktivere uhensigtsmæssige mekanismer (Hildebrandt, 2009). En positiv tilgang derimod kan afdække ressourcer og kreative tiltag.

Undersøgelsen var suppleret med undervisernes refleksioner på baggrund af et oplæg om forundersøgelsens resultater. Selvom den samlede undersøgelse i udgangspunktet relaterer til pigers behov, vurderes, at de overordnede konklusioner har almengyldig karakter og vil gavne undervisning og elevers udvikling generelt.

Resultater & konklusioner

Undervisernes indledende refleksioner blev sammenfattet i pointer. Observationerne blev samlet i ét grid, som blev farvelagt ud fra besvarelsernes antal og variation.

Refleksionerne peger på, at afdelingen har værdifulde ressourcer, hvad angår et anerkendende læringsmiljø og social trivsel med plads til forskellighed. HTX kan nemt byde på faglige udfordringer, hvilket matcher unge pigers generelt høje faglige ambitionsniveau . Kun enkelte undervisere modsvarer naturligt et for pigerne vigtigt læringsbehov, nemlig at formidle anvendelsesorienteret.

Underviserne påpeger, at der er et efterslæb i brug af medier i undervisningen samt netop at kunne formidle formål med deres faglige stof. Elever bør i højere grad inddrages som meddesignere af undervisningen. Enkelte undervisere ønsker at blive bedre til professionelle instruktioner – også vigtigt for piger. Observationerne viste dog, at der faktisk er ekspertise i afdelingen på dette felt.

Desuden mener man, at undervisningen bør planlægges mere målrettet og velkoordineret. Dette er formodentligt et ledelsesanliggende.

Download analyse af it-pædagogik på HTX Aabenraa

Resultaterne fra peer reviews udviser en bred vifte af medier i anvendelse, dog med en skæv didaktisk fordeling. Der er klart mulighed for at optimere indsatsen af medier, når elever arbejder selvstændigt og når de fremstiller egne læringsprodukter. Desuden er det noget begrænset, hvad elever benytter sig af, når de formidler læringsprodukter til hinanden.

Endelig viser resultaterne, at man mangler at udforske, om og hvordan underviserne kunne bruge medier i evaluering af elevernes præstationer, hhv. i elevernes selvevalueringer. En fornyelse her kan medføre positive virkninger, da unge – i hvert fald piger – har stærkt brug for løbende tilbagemeldinger.

Afdelingens undervisere er ifølge ledelsen erfarne og fagligt kompetente. Således har afdelingen et godt grundlag og vækstpotentiale.

Download samlet analyse om it-pædagogik på HTX Aabenraa.

De videre handlinger

Maj 2013: Ledelsen har i samspil med medarbejderne og på baggrund af analysen foretaget en vurdering af, hvor man vil sætte ind med nye tiltag og hvordan. Peter?