“Pigevenlige” undervisningsforløb 2013/14

De følgende pilotforløb i Herning, Viborg, Aarhus og Tønder er udviklet i anledning af <XX-it> og gennemført i løbet af forår og efterår 2013. Forløbene skulle appellere til pigers interesser og bygger på projektets  resultater fra en større fokusgruppeundersøgelse.

Forløbene relaterer desuden delvist til “det nye it-fag“, med delelementer der er afprøvet i andre fag, eller forløb til dækning af til faglige mål i det nye it-fag.

 

Herning – Opgaver for mediehus og it-producent

HTX Herningsholm har bygget sit forløb på et virksomhedssamarbejde med Herning Folkeblad og med IBM.

Elever i kom/it har fået en stor opgave for Herning Folkeblads site www.citylife.dk . Mediehuset har stillet en kvindelig medarbejder til rådighed som rollemodel (læs mere om multimediedesigneren). 18 elever har analyseret den dalende interesse i citylife og leveret forbedringsforslag. Mediehuset vil omsætte elevernes idéer, så vidt relevant. HTX vil få sin egen underside, som eleverne selv vil redigere. Skal implementeres endelig i det nye it-fag eller Kom/it til efterår 2013.

Observationer viste:

  • Pigegruppen arbejdede mere systematisk end drengegrupperne
  • Pigerne tænkte mere i helheder og alle gruppemedlemmer tog stilling til alle opgavedele – modsat drengene, der delte processen op imellem sig
  • Pigerne var ikke udfordret nok, så længe de kunne læse sig til løsninger. Lyt til underviser Gitte.

Virksomheden evaluerede grundigt elevernes afleveringer ud fra et praksissyn. Tilbagemelding til pigegruppen adskilte sig markant fra feedback til drengegrupperne: “Opgaver udviser en tydelig rød tråd, er struktureret,  veldisponeret og grundig, med et flot sprog og gode faglige bidrag”.

Afslutningsvist blev der gennemført et virksomhedsbesøg, som samtidigt relaterede til faglige mål. Sammenlagt har forløbet haft en motiverende effekt på eleverne.

Et forløb med IBM er i støbeskeen til efterår, med fokus på “big data” og indarbejdes i det nye it-fag.

Download

Viborg – “Når du har en journalist i maven” (1)

Forløbet i forår 13 byggede på pigers interesse i medier, pigers ønske om “at gøre en forskel” og deres præference for mangfoldighed.

I kom/it og dansk skulle eleverne fremstille videoproduktioner til små virksomheder om deres mangfoldighedspolitik, under kyndig vejledning af en professionel kvindelig videojournalist som rollemodel. HTX samarbejdede med en mangfoldighedskonsulent fra Region Midt, der formidlede til små virksomheder. Dette forløb blev omsat som et forslag til kommende brobygningsforløb.

Juni13: Parallelt udviklede projektgruppen et læringsforløb på studieretningen ´Medier og kommunikation´. Forløbet var kørt som det afsluttende projekt i 1.g for de elever, der havde valgt kom/it på A-niveau. Forløbet over 6 uger indeholdt et samarbejde med ”Stationen”. Stationen er et nyt Borger- og Kulturhus i Viborg Kommune med festivalen ”Vibstock” og den socioøkonomiske virksomhed ”Brændpunktet”.

6 elevgrupper udarbejdede hver deres video, der skulle kunne fungere som viral markedsføring for enten Vibstock eller Brændpunktet. Som en del af opgaven analyserede eleverne afsender- og modtagerforhold og vurderede fordele og ulemper ved at bruge Facebook som socialt medie. En af elevgrupperne var en ren pigegruppe.

I et afsluttende møde sammen med Stationens leder blev videoerne præsenteret, og Stationen vælger 2 produkter til realisering.

Download

Viborg – Web-video om frivillighed i lokalsamfundet

Efterår 2013 – feb. 14: På baggrund af de positive forårserfaringer videreudviklede projektgruppen forløbet til et tværfagligt forløb med dansk i samme 2.g medieklasse. Forløbet foregår i samarbejde med De frivilliges hus i Viborg, som eleverne skal producere en række webvideoer for, med fokus på at fortælle historien og det frivillige arbejde.

Videoernes omdrejningspunkt er interviews, og elevernes arbejde kommer til at have det faglige fokus på: storytelling, interviewformer, spørgeteknik, lyd- og videoptagelse, framing, klipning, composition, klient- og målgruppeanalyse, softwarevurdering og animation.
Dette forløb tager højde for forårets konklusioner:

  • Pigerne skal føle sig klædt på metodisk og teoretisk til kommunikationsopgaven
  • Pigerne skal have adgang til teknisk udstyr, der er relevant for kommunikationsopgaven
  • Vi skal facilitere noget bedre! (Pitching)
  • Der skal være tid nok i forløbet til at pigerne kan færdigbearbejde deres produkt indtil de selv er tilfredse med det
  • Et tættere og løbende samarbejde med virksomheden

Download didaktisk beskrivelse (dec. 13)

Tønder – Analyse af hjemmeside med tænke-højt-test

Projektets HTX-underviser har i juni ”gentaget” sit HTX-analyseprojekt fra dec. 12 med et årsprojekt i brugervenlighed. Denne gang på HHX, 2.årgang, med flere piger. Projektet er udvidet til et tværfagligt forløb med engelskfaget.

Pigegrupperne brugte omhyggeligt valgte testpersoner

Forløbet har koncentreret sig på brugervenlighedstest i form af tænke-højt-test. Projektet har til dette formål samarbejdet med Solar, en virksomhed der arbejder med bæredygtig energiproduktion, beliggende i Vejen og Kolding. Solar leverede målgruppebeskrivelser (på engelsk!) og vil tage anvendelse af elevernes konklusioner til efterretning.

Mhp. engelsk skulle eleverne lokalisere siden, dvs. tilpasse en enkelt side til fx udlændinge, der bosætter sig i området. Alternativt blev Google Translate anvendt på en af siderne, og eleverne analyserede, hvor oversættelsen har fejlet. Pilotforløbet forbereder samtidigt på en del af deres endelige eksamen på 3. årgang.

Download beskrivelse af forløbet, inkl. evalueringsresultater (28.06.13)

Download præsentation af forløbet (12.06.13).

Aarhus – Forklaring af laboratorieudstyr via QR-koder

HTX Aarhus Tech har udviklet et forløb med overfaglige og særfaglige mål, hvor kom/it, kemi og fysik indgår. Der indgår piger fra flere klasser, for samlet at styrke pigernes it-kompetencer.

Pigerne fremstiller forskellige online video-guides til udstyret i kemi og fysiklaboratorierne. Her står meget udstyr, der kan være svært at bruge, og tit er brugsanvisningen blevet væk. Pigerne udarbejder derfor små instruktionsvideoer til udstyret og linke til dem via QR-koder, der er sat på udstyret.

Download projektlederens beskrivelse af forløbet. Forløbet er afprøvet siden uge 46 / 2013 og indgår i den fortsatte drift, typisk når der er brug for undervisningsdifferentiering og/eller “huller” i tidsplanerne.

 

Aarhus – pigepraktik i virksomheden Oracle

Aarhus HTX samarbejder med virksomheden Oracle, med dansk hovedsæde i Ballerup. Oracle har et aktivt fokus på at tiltrække flere piger/kvinder til it-branchen, som del af deres faglige interesse og sociale ansvar for at videreudvikle branchen.

Der er i fællesskab gennemført en “pigepraktik” i virksomheden i uge 46 med 18 piger fra Teknisk Gymnasium Århus Midtby og 2 piger fra Herningsholm. Interessen har været overordentligt højt hos de adspurgte piger, og man var nødt til at foretage et udvalg blandt piger fra kom/it A på 1. årgang.

Praktikken forløb over 3 dage. Oracle havde afsat flere kvindelige rollemodeller med forskellige jobprofiler til at indgå i dette delprojekt. Formålet var at anskueliggøre it-arbejde i praksis. Samtidigt dækkede praktikken faglige mål via virksomhedsforlagt undervisning i bl.a. programmering. Planlægingen foregik i tæt samarbejde med den ansvarlige HTX-underviser.

Download 3-dages program

Download didaktisk beskrivelse (dec. 13)